Beleidsplan

Stichting FortUna, (verder de Stichting)  is opgericht door particulieren, die hebben besloten om zich in ieder geval voor vijf jaar aan de stichting te verbinden en voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen.

De stichting, met een ANBI-status, wil  zich voornamelijk sterk maken voor kinderen en jongvolwassenen, in gevallen dat hulp geboden is, maar er geen of onvoldoende hulp beschikbaar is. Vaak zal de Stichting zich aansluiten bij bestaande organisaties, die een soortgelijk doel beogen, maar die een project hebben opgezet, waarbij veel meer geld nodig is dan de stichting kan of wil geven. Samenwerking leidt dan tot effectievere resultaten . De steun kan worden verleend aan nieuwe, maar ook aan bestaande initiatieven.

De Stichting  streeft naar duurzame oplossingen, zowel ecologisch als economisch en behoudt zich ook om die reden het recht voor om organisaties, die door haar worden gesteund, naar een businessplan te vragen, zodat kwaliteit en effectiviteit van de financiële steun gewaarborgd kan worden. De stichting hecht er belang aan, dat de financiële steun leidt tot een effectieve en duurzame oplossing van het betreffende “probleem” en dat het in afzienbare tijd leidt tot zichtbare resultaten.

Naast het primair steunen van kinderen en/of jongvolwassenen, kan de steun ook gericht zijn aan andere doelen, zoals noodhulp of meer in het algemeen het steunen van  individuele burgers  of organisaties, in derdewereld- en ontwikkelingslanden of in Nederland en haar bijzondere gemeenten  ter ondersteuning en ontwikkeling van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, infrastructuur, cultuur en natuur en milieu.

De financiële steun die de stichting biedt, kan afhankelijk van het doel en de duurzaamheid van het doel, voor een korte als een lange periode worden toegekend. Hiertoe zal per afzonderlijk doel dat wordt gesteund, door de het bestuur  een toezegging worden gedaan. De periodes waartoe besloten kan worden, variëren van  eenmalig tot en met vijf jaar of eventueel voor onbepaalde tijd. Tevens kan er besloten worden de financiële steun niet in één keer over te maken, maar dit in kleine porties per maand of kwartaal te doen.

Indien uit onderzoek blijkt dat het beoogde doel van de organisatie niet wordt bereikt, of dat blijkt dat de financiële steun niet voor het vooraf ingestemde plan wordt gebruikt, behoudt de Stichting  zich het recht voor de financiële steun voortijdig te staken. Hierover zal de betreffende organisatie uiteraard worden bericht. Toekomstige steun aan diezelfde organisatie is daarmee overigens niet per definitie uitgesloten, maar uiteraard zal zeer kritisch worden bezien of de organisatie op enig later moment aan de gestelde doelstellingen voldoet.

Financiën:
De Stichting ontvangt haar gelden door middel van (particuliere) giften. Er wordt niet actief aan fondsenwerving gedaan.

De Projectmanager en de Voorzitter beheren de gelden (twee-ogen-principe), waarna er 2 jaarlijks controle plaatsvindt door het voltallige bestuur en jaarlijks door de accountant. De besteding van gelden vindt plaats na overleg tussen projectmanager en bestuur.

Beloningsbeleid:
Los van enkele administratieve kosten, vindt er vanuit de stichting geen beloning voor werkzaamheden plaats.

Toekomstige activiteiten:
Op dit moment zijn er geen langlopende projecten waarvoor komend jaar nog gelden voor uitgekeerd zullen gaan worden. De huidige ingeslagen weg van beheer van de gelden en het te besteden budget zal ongeveer vergelijkbaar zijn als in 2020; Het ondersteunen van zowel grote als kleine projecten in binnen- en buitenland, waarbij lokale contacten de besteding van de gelden goed in de gaten houden. Onderwerpen als Onderwijs, Onderdak, Natuur, Bescherming van kinderen en Noodhulp krijgen primair de meeste aandacht. Dat neemt niet weg dat als er in de toekomst andere aanvragen binnen komen, FortUna hiervan afwijken. Wel moeten deze aanvragen passen bij de in de doelstelling beschreven Pijlers. Voor de nabije toekomst (zegge de komende 5 jaar) verwacht Stichting FortUna nog steeds structureel gesteund te worden door haar vaste donateurs. Sporadisch kwamen er kleine bedragen van kerkelijke diaconieën of donateurs binnen, dus dat zal de komende jaren niet anders zijn.

Update: 12 oktober 2021

Informatie

Indien u een goed en inspirerend initiatief kent en u denkt, dat het de steun van Stichting FortUna kan gebruiken, neem dan gerust contact op. Stichting FortUna staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53505050 en heeft een ANBI status RSIN 850905710.

Stichting Fortuna
Postbus 5158
6802 ED Arnhem
info@stichtingfortuna.nl
Rekening NL35 TRIO 0254 4054 79

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.